Mede dankzij Anna Van Bourgondië en haar tweede man Adolf Van Kleef, heer van Ravenstein en Wijnedale, kunnen wij dit jaar de Meetjeslandse polders en haar waterlopen ontdekken. In 1287 verdween het land onder het zeeoppervlak en in 1497 werd het land herwonnen. Deze kregen de bevallige namen de Sint-Annapolder, Sint-Barbarapolder, Jonkvrouwpolder en de Christoffelpolder.

Wij lopen langs menig veld en land, zoeken lieden die ons voorzien van spijs en drank.

Trotseren wij de natuurkrachten van moeder Aarde om onze eindbestemming te vinden waar wij door jonkvrouwen worden opgevangen en verzorgd tot wij terug onze huize kunnen opzoeken.

Zoals onze Graaf Luc Soens reeds in zijnen almenak schreve: op de dags des heres Vrijdag 3 februari ten 19.00 ure vindt dezen plaats.

Waar komt iedereen tesamen:
Onzen Dijk van den here De Tollenaere en vrouwe Huguette, Christoffelpolder 2, Watervliet

Wat moet je meebrengen:
Ene schoeisel die goed zit en enkele stappen kan verdragen.
Een goede schoudermantel en uwen kaproen voor de mannen, en de mooie jonkvrouwen uwen hoofddoek zodat u beschermd bent tegen de regen en koude.
Vergeet ook uwe kaars of olielamp niet.

Intekenen hoe: Laat aan den here Filip Trenson uw deelname weten voor 20 januari. Ook uwe vrienden en kennissen zijn welkom.

Tot slot Mijn welgemeende groeten,

Uw feestgraaf